Τετάρτη 03.06.2020

ΕΕ: Τέλος οι κομπίνες με τον ΦΠΑ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ

«Μπλόκο» στις κομπίνες με το ΦΠΑ στα αυτοκίνητα επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τη νέα οδηγία που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουν τα κράτη-μέλη να διερευνούν αν σε κάποιο όχημα που εισάγεται έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ και αυτομάτως θυα μπλοκαριστούν οι όποιες τριγωνικές και εικονικές πωλήσεις πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη της ΕΕ πριν την τελική άφιξη των αυτοκινήτων στο κράτος όπου θα ταξινομηθεί και θα κυκλοφορεί.

Ειδικότερα η Κομισιόν στο νέο εκτελεστικό κανονισμό 2019/1129 αναφέρει ότι:

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 21 παράγραφος 3 και το άρθρο 21α παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και το άρθρο 21 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 απαιτούν από τα κράτη μέλη να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που συλλέγουν σχετικά με τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (2) του Συμβουλίου και να χορηγούν σε άλλα κράτη μέλη αυτοματοποιημένη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, με σκοπό να βοηθούνται τα κράτη μέλη στον εντοπισμό διαφορών στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και δυνητικών απατών όσον αφορά τον ΦΠΑ.

(2) Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ εισαγωγές συλλέγονται ήδη από εθνικές τελωνειακές αρχές δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και διαβιβάζονται στην Επιτροπή με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (4). Η αποθήκευση και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ εισαγωγές που απαιτούνται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και του άρθρου 21 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση του ίδιου ηλεκτρονικού συστήματος για λόγους αποδοτικότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω άρθρων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα στοιχεία δεδομένων των τελωνειακών πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 τα οποία αντιστοιχούν στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(3) Οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την αυτοματοποιημένη έρευνα των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 θα πρέπει να επιτρέπουν στις εθνικές φορολογικές αρχές και στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να έχουν αυτοματοποιημένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

(4) Το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 χορηγεί στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες ταξινόμησης οχημάτων. Η αυτοματοποιημένη έρευνα των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να διενεργείται μέσω έκδοσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Κυκλοφορίας (EUCARIS) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους σκοπούς του άρθρου 21α του εν λόγω κανονισμού. Στο πλαίσιο του ΦΠΑ, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν ακριβή στοιχεία ταυτότητας σχετικά με τα οχήματα και τους ιδιοκτήτες και κατόχους τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση των δεδομένων από το σύστημα.

Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του συστήματος, ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστούν οι ανταλλαγές και ποιο δίκτυο επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθεί.

(5) Σε εθνικό επίπεδο, τα εισερχόμενα αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς ΦΠΑ συνήθως θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις εθνικές αρχές ταξινόμησης οχημάτων κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν αν θα αναθέσουν την εν λόγω αρμοδιότητα σε άλλη αρχή, εφόσον το επιθυμούν. Όσον αφορά τα εξερχόμενα αιτήματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει και πάλι να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν αν θα αναθέσουν την αρμοδιότητα για την επεξεργασία των εν λόγω αιτημάτων στις εθνικές αρχές ταξινόμησης οχημάτων ή σε άλλη αρχή, όπως οι φορολογικές αρχές τους.

(6) Το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και παράγραφος 2α στοιχείο δ) και το άρθρο 21α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι εν λόγω προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να χορηγούν ένα μοναδικό προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης χρήστη σε κάθε υπάλληλό τους σύνδεσμο του Eurofisc και να θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής κατάλογο των εν λόγω προσωπικών κωδικών ταυτοποίησης χρήστη. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι κάθε αυτοματοποιημένο εξερχόμενο αίτημα πληροφοριών που αποστέλλεται από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc περιέχει τον μοναδικό προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης χρήστη του υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc.

(7) Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), το άρθρο 21παράγραφος 2α και το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1541 του Συμβουλίου (5). Συνεπώς, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2020.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Διοικητικής Συνεργασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής (6) τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 14, του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο ε), του άρθρου 21 παράγραφος 2α στοιχείο δ), του άρθρου 21α παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 32, του άρθρου 48, του άρθρου 49 και του άρθρου 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.»·

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 5a

Ανταλλαγή τελωνειακών πληροφοριών

Η αποθήκευση και η αυτοματοποιημένη πρόσβαση από τις αρμόδιες αρχές στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής.
Η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 χορηγείται στο επίπεδο του είδους εμπορευμάτων της τελωνειακής διασάφησης, όπως προβλέπεται στο τμήμα 3 του κεφαλαίου 2, και στη στήλη H1 του τμήματος 1 του κεφαλαίου 3, στον τίτλο I του παραρτήματος B του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.
Κάθε είδος εμπορευμάτων ταυτοποιείται με τις ακόλουθες πληροφορίες όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 226 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447:
α) τον κύριο αριθμό αναφοράς· και

β) την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης.

Το παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού ορίζει ποια από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 αντιστοιχεί σε ποια στοιχεία του τελωνειακού συστήματος όπως ορίζονται στο παράρτημα Β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
Άρθρο 5β

Ανταλλαγή πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων

Η αυτοματοποιημένη έρευνα των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 21α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 (“δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων”) διενεργείται με χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς του άρθρου 21α του εν λόγω κανονισμού, και τροποποιημένες εκδόσεις του εν λόγω λογισμικού.
Η αυτοματοποιημένη έρευνα δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποκεντρωμένης δομής.

Τα δεδομένα ταξινόμησης του οχήματος που ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος EUCARIS διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Η συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από τον εντεταλμένο από το EUCARIS αρμόδιο επιχειρησιακό φορέα για την αυτόματη αναζήτηση δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων για τους σκοπούς του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 είναι χωριστή από άλλες εκδόσεις της εν λόγω εφαρμογής λογισμικού που διατίθενται στο σύστημα EUCARIS. Οι αυτοματοποιημένες έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και τους τεχνικούς όρους της ανταλλαγής δεδομένων που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Τα πληροφοριακά στοιχεία των προς ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης του οχήματος και οι επιτρεπόμενοι τύποι έρευνας είναι εκείνοι που ορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση του δικτύου επικοινωνιών «Διευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων» (TESTA) και περαιτέρω ανεπτυγμένων εφαρμογών του.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η αυτοματοποιημένη έρευνα και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων είναι δυνατή σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών αλληλοενημερώνονται αμέσως με την υποστήριξη του εντεταλμένου από το EUCARIS αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα, εφόσον απαιτείται. Η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατόν.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία εθνική αρχή ως εθνικό σημείο επαφής, η οποία είναι αρμόδια εντός του εν λόγω κράτους μέλους, για την επεξεργασία εισερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχήματος για τους σκοπούς του ΦΠΑ, που προβλέπεται στο άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, και μία για την επεξεργασία των εξερχόμενων αιτημάτων. Η ίδια αρχή μπορεί να είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και των δύο αυτών ανταλλαγών. Ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
Άρθρο 5γ

Καθορισμός των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις τελωνειακές αρχές, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που συλλέγονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 του τίτλου XI της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και στα στοιχεία σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Για να μπορεί ένα κράτος μέλος να καθορίζει έναν υπάλληλο σύνδεσμο του Eurofisc με πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή παράγραφος 2α στοιχείο δ) ή στο άρθρο 21α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, εφαρμόζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) κάθε κράτος μέλος κατανέμει έναν μοναδικό προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης χρήστη σε κάθε υπάλληλο σύνδεσμο του Eurofisc·

β) κάθε κράτος μέλος τηρεί και ενημερώνει αμέσως κατάλογο με τα ονόματα και τους μοναδικούς προσωπικούς κωδικούς χρήστη καθενός από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc και θέτει στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και της Επιτροπής τον επικαιροποιημένο κατάλογο·

γ) κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε αυτοματοποιημένη έρευνα που πραγματοποιεί για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή παράγραφος 2α στοιχείο δ) ή στο άρθρο 21α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 περιλαμβάνει τον μοναδικό προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης χρήστη του υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.»

 

Πηγή: newsauto.gr

meaculpa

Το meaculpa.gr είναι διαδικτυακός κόμβος αδέσμευτης ενημέρωσης, πρωτογενούς ρεπορτάζ και ελεύθερης άποψης με έμφαση στη χρήση πολυμέσων και την παραγωγή αυθεντικού υλικού.

Αναγνώστε, παρακολουθήστε, μοιραστείτε και επικοινωνήστε μαζί μας υπεύθυνα!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

© Copyright 2019 MeaCulpa | angellight | web hosting vps domains.