Πρόστιμα 28.000 ευρώ από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 28.000 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Kεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία Μοτοδυναμική Α.Ε., λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας κατά τον χρόνο και τον τρόπο που προβλέπονται από τον νόμο.

Επιβολή προστίμου 16.000 ευρώ στην εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, η οποία είχε προβεί στην έκδοση δύο διαπραγματεύσιμων ομολογιακών δανείων. Ειδικότερα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01-30.6.2016 και μη κατάρτιση πλήρους εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την ίδια περίοδο, και πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για παράβαση σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 (άρθρα 4,19 και 21), αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016.

Επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α., λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.