Εγγραφή σε ΑΕΙ για όσους δεν την έκαναν ηλεκτρονικά – Προθεσμίες και διαδικασία

340

Τη δυνατότητα εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής εγγραφής εισακτέων για σοβαρούς λόγους ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου εξαιτίας ανωτέρας βίας, σοβαρής ασθένειας, μη κατοχής ΑΜΚΑ ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, στράτευσης, απουσίας στο εξωτερικό, θεομηνίας κτλ, είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, η διαδικασία της εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής, είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (όπως, πχ, υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας)  είτε με ταχυδρομική αποστολή.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος (εκδίδεται μέσω του ιστότοπου ή φέρει φυσική υπογραφή (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής) και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Η παραπάνω διαδικασία για την εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Η ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής, θα γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Επισημαίνεται, ότι τυχόν επιτυχόντες που δεν εγγράφηκαν ούτε με την αναφερόμενη διαδικασία χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Όσον αφορά στους επιτυχόντες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών, απαιτείται η ολοκλήρωση της διαγραφής τους από το εν λόγω Τμήμα ή Σχολή.

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών δεν επιθυμεί τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας, μπορεί πριν την έκδοση των βεβαιώσεων διαγραφής, να υποβάλει αίτηση υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, στην οποία είχε ήδη αιτηθεί ηλεκτρονικά τη διαγραφή του.