ΥΠΟΙΚ: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας αλλά και ρυθμίσεις οφειλών στους στόχους για το 2021

368

Ο  μετασχηματισμός του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, με αύξηση της παραγωγικότητας, των εξαγωγών και των επενδύσεων, προκειμένου η ελληνική οικονομία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της, να δημιουργηθούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, αποτελούν τους βασικούς στόχους του υπουργείου Οικονομικών για τα 2021.

Στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει μέτρα τα οποία σχετίζονται με την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών, ενίσχυση των επενδύσεων, αλλά και νέες ρυθμίσεις οφειλών.

Στις σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές δράσεις για το 2021 περιλαμβάνονται:

  • Η κωδικοποίηση της  φορολογικής νομοθεσίας, ενώ θεσπίζονται σημαντικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων, όπως οι υπεραποσβέσεις.
  • Περαιτέρω ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων της αλλοδαπής (Non-Dom), ενώ προωθείται και η εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση ομίλων ΦΠΑ.
  • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μείωση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και αύξηση των δημοσίων εσόδων. Συνεχίζεται η μεταρρύθμιση στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας και επιδιώκεται η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (με υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ κλπ.) και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου, με πρόβλεψη νέων μέσων και δομών και με αυστηροποίηση των κυρώσεων.
  • Συνέχιση της προσπάθειας  για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, με επέκταση του επιτυχημένου σχεδίου «Ηρακλής». Εξίσου σημαντική είναι η διαμόρφωση στρατηγικής για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες στις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.
  • Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με σημαντικότερη μεταρρυθμιστική προτεραιότητα να αποτελεί η εφαρμογή του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – την ανάπτυξη μηχανισμού προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης για όλα τα χρέη, καθώς και τη δυνατότητα διαγραφής όλων των χρεών υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα, ενσωματώνει και ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Σημαντική είναι η δράση ίδρυσης ενός δημόσιου φορέα Πιστοληπτικής  αξιολόγησης ως συνεκτικό, κοινωνικά ευαίσθητο και εθνικά αναπτυξιακό πλαίσιο.
  • Προώθηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στον ασφαλιστικό τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με ανάδειξη του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης, τη δημιουργία του πλαισίου εφαρμογής του πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού προϊόντος και την ανάπτυξη του 3ου πυλώνα ασφάλισης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Ψηφιακή και πράσινη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εταιρικά πράσινα ομόλογα) και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών (fintech, blockchain, artificial intelligence).

Όλα αυτά και πολλά άλλα μέτρα έχουν συγκεκριμένους στόχους που καταγράφονται στο Σχέδιο, όπως η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και η βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής του δημόσιου χρέους.