Ορθόδοξος Συναξαριστής: 6 Νοεμβρίου

450
Συναξάρι Εορτολόγιο Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα 06/11/2020 εορτάζουν:

  • Άγιος Παύλος Α’ ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
  • Όσιος Λουκάς
  • Άγιος Δημητριανός επίσκοπος Κηθηρίας Κύπρου
  • Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου
  • Όσιος Νίκανδρος
  • Όσιος Παύλος «ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς»
  • Όσιος Αγάπιος ο πρεσβύτερος
  • Όσιος Βαρλαάμ «ὁ ἐν Χουτινῇ»
  • Όσιος Λουκάς «ὁ ἐν Σπηλαίῳ»
  • Άγιος Iltud

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Άγιος Παύλος Α’ ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.

Θείας πίστεως ὁμολογία, ἄλλον Παῦλόν σε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν ἀνέδειξε· συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον, καὶ Ζαχαρίου τὸ αἷμα τὸ δίκαιον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.