Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού: Επιχορηγήσεις σε δράσεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, φεστιβάλ και έρευνα χορού

292

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης φθάνει τα 2.329.300.

 

Δράσεις του 2021, που αφορούν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις, σε Φεστιβάλ κλασικού και σύγχρονου χορού και στο ερευνητικό έργο του κλασικού και σύγχρονου Χορού ενισχύονται οικονομικά με επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.329.300 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το ποσό των 1.206.500 ευρώ διατίθεται στα Φεστιβάλ και στις σύνθετες πολυθεματικές δράσεις 2021, ενώ το ποσό των 928.900 ευρώ διατίθεται σε δράσεις που αφορούν τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), καθώς και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα. Το ποσό των 73.900 ευρώ διατίθεται σε δράσεις και Φεστιβάλ του κλασικού και σύγχρονου χορού, το 2021 και τέλος, το ποσό των 120.000 ευρώ διατίθεται για την ανάπτυξη ερευνητικού έργου του κλασικού και Σύγχρονου Χορού.

Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 1.206.500 ευρώ και αιγίδας κατά περίπτωση, αφορά στις 119 προτάσεις για τα Φεστιβάλ και τις σύνθετες πολυθεματικές δράσεις 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, της 7ης Ιανουαρίου 2021.

Οι προτεραιότητες που τέθηκαν κατά την επιλογή των προτάσεων είναι η ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών, μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών, καθώς και διατομεακών σχημάτων, η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με όλες τις μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά., η ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων, η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, η αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, η εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων, στον Πολιτισμό, η στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον Πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε 242 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα οι οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων από εγγεγραμμένους σε αυτό Φορείς. Εγκρίθηκαν 119 προτάσεις.
Σημειώνεται ότι οι πολιτιστικοί φορείς των οποίων η επιχορήγηση έχει εγκριθεί, έχει εγκριθεί ομοίως και η αιγίδα, εφόσον την αιτήθηκαν.

Δράσεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 928.900 ευρώ και παροχή αιγίδας αφορά 107 προτάσεις για δράσεις στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της ελληνικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, της 7ης Ιανουαρίου.

Οι προτεραιότητες του ΥΠΠΟΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ήταν τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Τέχνες-«Η Ελληνική Μαστοριά», η ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με έμφαση στη βιωσιμότητά τους στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, η Αγροδιατροφική Κληρονομιά. Μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη των αγροδιατροφικών παραδόσεων (καλλιέργεια, συλλογή και προετοιμασία της τροφής, παραδοσιακά τρόφιμα, τεχνικές και μέθοδοι παρασκευής τους κ.ά.), η δημιουργία τοπικών ή/και θεματικών Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα (για τη Σύμβαση και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα, βλ. ayla.culture.gr), τα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Δράσεις μελέτης, ανάδειξης και διαφύλαξής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές και στη γνωριμία του ευρύτερου κοινού, εγχώριου και διεθνούς, οι Λαϊκές Γιορτές και Δρώμενα, η μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό της σημασίας τους, μεταξύ άλλων, και για τη διατήρηση της συνοχής και της μνήμης των τοπικών κοινοτήτων, οι μουσικές, χορευτικές κ.ά. παραστάσεις που αναδεικνύουν με τρόπο πρωτότυπο την παραδοσιακή μουσική, τον λαϊκό χορό και εν γένει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ως πηγές έμπνευσης και αναστοχασμού για την παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό και την ταυτότητα, οι δράσεις ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων, με έμφαση στον αγροτικό χώρο. Ανάδειξη της σημασίας των πολιτισμικών τοπίων στο ευρύ κοινό και δημιουργία ή/και εμπλουτισμός προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού (δημιουργία περιηγητικών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, προγραμμάτων γνωριμίας με αγροτικά τοπία και κοινότητες για ενηλίκους και παιδιά κτλ.) στα οποία να αναδεικνύεται η άυλη πολιτιστική κληρονομιά και οι δράσεις μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης, με ιδιαίτερη σημασία στην ανασυγκρότηση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις (ορεινός και νησιωτικός χώρος, δυσπρόσιτες κοινότητες, διασπορικές κοινότητες κ.ά.).
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε διακόσια έντεκα (211) αιτήματα για επιχορήγηση ή/και αιγίδα από Φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς τα οποία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την από την 29η Ιανουαρίου 2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Από τις 211 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 107 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση.

Ερευνητικό έργο στον τομέα του κλασικού και σύγχρονου Χορού 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 120.000 ευρώ αφορά σε 15 προτάσεις για την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον κλασικό και σύγχρονο Χορό, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 7ης Ιανουαρίου 2021.
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει των προτεραιοτήτων που ορίζονται στην πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ που είναι η προαγωγή της τέχνης του θεάτρου, μέσω της έρευνας και του δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτή, η προαγωγή και η ανάδειξη κοινωνικών σκοπών, με όχημα το θέατρο, η συμβολή της έρευνας στην εμπέδωση του χαρακτήρα και την ενίσχυση της φήμης του ελληνικού θεάτρου, σε διεθνές επίπεδο και η θεωρητική και επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν τη θεατρική κοινότητα.
H Γνωμοδοτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά διατυπώνονται στη σχετική προκήρυξη του ΥΠΠΟΑ, και αφού μελέτησε διεξοδικά και αξιολόγησε τις τριάντα τρεις (33) προτάσεις που υπέβαλαν εμπρόθεσμα καλλιτέχνες, θεωρητικοί και ερευνητές του χορού στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021, προέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) προτάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία του εγχώριου τοπίου, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ουσιαστική σημασία της καλλιτεχνικής έρευνας για την εξέλιξη του χορού και την ανάγκη εδραίωσης ενός πλαισίου υποστήριξής της.

Δράσεις ή Φεστιβάλ Χορού 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 73.900 ευρώ αφορά σε 6 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων και Φεστιβάλ, στον τομέα του κλασικού και σύγχρονου Χορού, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 7ης Ιανουαρίου 2021, για «επιχορήγηση ή/και Αιγίδα Δράσεων και Φεστιβάλ στον τομέα του Θεάτρου και του Χορού Κλασικού και Σύγχρονου 2021».
Στόχος είναι η υποστήριξη δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, αναλόγια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις κ.ά., καθώς και των φεστιβάλ που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης του θεάτρου και του χορού.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μελέτησε διεξοδικά και τα 14 αιτήματα, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγηση και την παροχή αιγίδας κατά περίπτωση σε 6 φορείς.

Δείτε τους  πίνακες με τα ποσά επιχορήγησης ΕΔΩ