ΕΛΤΑ: Εξηγήσεις για αντι- ανταγωνιστική συμπεριφορά

ΕΛΤΑ

Γράφει ο Νίκος Υποφάντης.

Εξηγήσεις καλούνται να δώσουν τα ΕΛΤΑ στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ,για την χαμηλή τιμολόγηση με την οποία καταφέρνει να κατοχυρώνει διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως πρόσφατα έγινε για τον διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ

Μάλιστα, και η ΕΥΔΑΠ θα ζητήσει απαντήσεις από τα ΕΛΤΑ μετά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που δεν απεδέχθη το οριακό κόστος με το σκεπτικό ότι δεν ποσοτικοποιήθηκε το συνολικό κόστος ΕΛΤΑ βάσει του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους και ακύρωσε τη σχετική Απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, με την οποία η ΕΥΔΑΠ είχε αναδείξει τα ΕΛΤΑ ως προσωρινό ανάδοχο, και θεώρησε ότι η ΕΥΔΑΠ πρέπει να υποβάλει στα ΕΛΤΑ συγκεκριμένα ερωτήματα για το πώς προέκυψε η προσφερθείσα τιμή τιμή 0,279€/τεμάχιο η οποία έχει κριθεί ως ασυνήθιστα χαμηλή.

 Μάλιστα, το απίστευτο με αυτόν τον διαγωνισμό είναι ότι τα ΕΛΤΑ προσφέρουν 0,279€/τεμάχιο σε σχέση με 0,43€/τεμάχιο έως και 0,55 €/τεμάχιο που προσέφεραν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου!!! Την ίδια ώρα η ACS , που είναι πολύ πιο αποδοτική από τα ΕΛΤΑ όσον αφορά τα λειτουργικά της κόστη, και είναι υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση, προσέφερε 0,391€/τεμάχιο και αναδείχθηκε δεύτερη .

 Εν κατακλείδι ,στα ΕΛΤΑ, καταχρώμενοι τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά ταχυδρομείων εμποδίζουν τον ανταγωνισμό με μη ενδεδειγμένη τιμολογιακή πολιτική κάτω του κόστους. Σίγουρα εάν εκλείψει ο ανταγωνισμός, τελικός αποδέκτης των σχετικών αρνητικών επιπτώσεων θα είναι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η αισθητή βελτίωση στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρατηρείται τα τελευταία 3-4 χρόνια οφείλεται συγκεκριμένα στην ύπαρξη ανταγωνισμού, έστω και εάν αυτός είναι πολύ περιορισμένος.

Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα βάσει ενός υγιούς ανταγωνισμού, χρειάζονται:

·Τα ΕΛΤΑ να εφαρμόζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΕΤΤ και να μην παρέχουν τιμές κάτω του κόστους (σημειώνεται ότι στην ως  άνω Απόφαση ΕΕΤΤ για το Διαγωνισμό ΕΛΤΑ 2013, η ΕΕΤΤ όρισε στα ΕΛΤΑ να μην επαναλάβουν την καταχρηστική συμπεριφορά της  τιμολόγησης  κάτω του  κόστους,. Παρά  ταύτα  επαναλαμβάνεται  η  ίδια τακτική   από  τα ΕΛΤΑ). Πρέπει ο έλεγχος που ασκείται από την ΕΕΤΤ να είναι εντατικότερος και αυστηρότερος  στην περίπτωση παραβίασης της αρχής αυτής.

. Όταν σε διαγωνισμό για παροχή ταχ. υπηρεσιών ένας Δημόσιος Οργανισμός λάβει από τους διαγωνιζόμενους (ΕΛΤΑ ή/και άλλο πάροχο ταχ. υπηρεσιών)τιμή προσφοράς που φαίνεται ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα πρέπει να παραπέμπει την αξιολόγηση της τιμής προσφοράς στην ΕΕΤΤ, που είναι η αρμόδια Αρχή για αυτές τις αξιολογήσεις και η οποία έχει αρμοδιότητα να ζητάει, ελέγχει και επαληθεύει την ακρίβεια των εμπιστευτικών οικονομικών, εμπορικών και άλλων στοιχείων των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Επικράτεια, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

·Η απαλλαγή των ΕΛΤΑ από τη χρέωση του ΦΠΑ να μην αφορά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ αλλά μόνο εκείνες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. Τα ΕΛΤΑ πρέπει να μην έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μη χρέωσης του ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ή/και που οι όροι τους έχουν προσδιοριστεί κατόπιν ειδικής/ατομικής διαπραγμάτευσης, με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών την τροποποίηση του εδαφίουπερί ΦΠΑ, τροποποίηση η οποία, μετά την 01.01.2013 (απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς), καθίσταται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού.

·Οι διαγωνισμοί για παροχή ταχ. υπηρεσιών σε Οργανισμούς του Δημοσίου (με πρωτοβουλία του υπουργείου Εμπορίου/Ανάπτυξης) και σχετικές Οδηγίες σε αυτούς (Οργανισμούς) θα πρέπει εφεξής να μην περιέχουν φωτογραφικά κριτήρια υπέρ των ΕΛΤΑ, που αποκλείουν αυτομάτως τους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ.